บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด

" ผู้นำสื่อการเรียนรู้เพื่อคุณภาพของสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 " ทำการผลิตและจำหน่ายซึ่งตำรา แบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสือเสริมการเรียน หนังสือห้องสมุด หนังสืออ่านประกอบ สมุด กระดาษ เอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และจำหน่ายซึ่งเครื่องอุปกรณ์ทางการศึกษา การเรียน การสอน ของทุกระดับชั้น ประกอบกิจการทางธุรกิจให้บริการด้านวิชาการ ฝึกอบรมบุคลากรให้กับสถาบันการศึกษา

บริการของเรา

 

กิจกรรม อบรม / สัมนา

 

“ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในยุค Thailand 4.0 ” 

ติดต่อเรา

บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด

เลขที่ 555 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทรศัพท์/โทรสาร : 02-887-4114