บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด

" ผู้นำสื่อการเรียนรู้เพื่อคุณภาพของสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 " 

วัตถุประสงค์หลัก

ทำการผลิตและจำหน่ายซึ่งตำรา แบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสือเสริมการเรียน หนังสือห้องสมุด หนังสืออ่านประกอบ สมุด กระดาษ เอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทำการรับจ้างพิมพ์เอกสาร ทำการผลิตและจำหน่ายซึ่งเครื่องอุปกรณ์ทางการศึกษา การเรียน การสอน ของทุกระดับชั้น ประกอบกิจการทางธุรกิจให้บริการด้านวิชาการ ฝึกอบรมบุคลากรให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0735556004432

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

สำนักงานแห่งใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่ 555 ถนนพุทธมลฑลสาย 2 ซอย 27

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร